Αγωνιστική ομάδα κολύμβησης 2012-2013
Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η    Ο Μ Α Δ Α    Κ Ο Λ Υ Μ Β Η Σ Η Σ 2 0 1 2 - 2 0 1 3 HEADCOACH: ΠΑΝΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ…